: مسیر شما
🔸نخل بزرگ امیرچخماق یزد پس از هفتاد سال امسال در روز عاشورا به حرکت در…