: مسیر شما
🔸اینترپل با عضویت فلسطین موافقت کرد 🔹با وجود مخالفت‌های شدید رژیم صهیونیستی و آمریکا با…