: مسیر شما
🔸آژانس امنیت ملی آمریکا فاش کرد بیش از ۱۰۰ هزار شهروند کشورهای مختلف را در…