: مسیر شما
♦️کنایه قاضی‌پور به رئیس مجلس: شما برای تعامل با دولت خودکشی سیاسی هم می‌کنید/ انتخاب