- بامداد - http://bamdad.net -

نامه اعتراضی جمعی از جهادگران مناطق محروم به توهین مهدوی‌کیا جمعی از جهادگران مناطق محروم…