رهبر انقلاب: راهپیمایی روز قدس به هیچ جناحی تعلق ندارد|بامداد
: مسیر شما
ویدیو رهبر انقلاب: راهپیمایی روز قدس به هیچ جناحی تعلق ندارد