- بامداد - http://bamdad.net -

آخرین آمار زاد و ولد بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال

بامداد [1] – آمار [2] منتشر [3] شده در سازمان [4] ثبت احوال کشور نشان می دهد از ابتدای [5] امسال ۲۹۳ هزار و ۶۰۲ نفر فوت [6] کرده اند که سهم [7] مردان از جمعیت [8] بیشتر است.

بر اساس اعلام [9] سازمان ثبت احوال کشور [10] تعداد متولدین [11] امسال تا این لحظه یک میلیون و ۲۳۹ هزار و ۵۳ نفر هستند که از این تعداد، متولدین پسر [12] ۶۳۴ هزار و ۳۹۵ نفر و تعداد متولدین دختر [13] ۶۰۴ هزار و ۶۵۸ نفر هستند. تعداد متولدین امروز ۲۲ دی ماه یک هزار و ۵۵۳ نفر گزارش شده است. همچنین تعداد فوت شدگان [14] امسال تا این لحظه، ۲۹۳ هزار و ۶۰۲ نفر است که از این تعداد فوت شدگان مرد [15]، ۱۵۵ هزار و ۶۰۹ نفر و تعداد فوت شدگان زن [16]، ۱۳۷ هزار و ۹۹۳ است.

به طور کلی تعداد [17] فوت شدگان امروز ۳۶۸ نفر تا این لحظه است.

منبع: مهر